STATUT FUNDACJI
POKOCHAJ GADA

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: “Pokochaj Gada” zwana w dalszej części statutu Fundacją
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1491 z późn. zm.)
3. Fundacja została ustanowiona przez fundatora Jacka Kozajdę aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Dorotę Jędrychowską w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Włocławskiej 2a, 62-600 Koło, dnia 18.06.2020 r.
4. Czas trwania fundacji nie jest oznaczony.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Koło.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Fundacja może prowadzić swoje działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz współpracować i z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
8. Fundacja może powoływać filie, oddziały i przedstawicielstwa.
9. Fundacja może używać logotypu, pieczęci z nazwą fundacji, siedziby, numeru KRS i NIP. Na pieczęci może również znaleźć się logotyp.
10. Fundacja opiera swoje działania na pracy społecznej zarządu, fundatorów i wolontariuszy.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na zakres działalności Fundacji - Minister Rozwoju Wsi, oraz Burmistrz miasta Koła.

ROZDZIAŁ II CELE FUNDACJI

§ 4

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI JEST OBRONA PRAW ZWIERZĄT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GADÓW, w tym:
1. Niesienie pomocy chorym i niechcianym gadom.
2. Działalność adopcyjna gadów.
3. Działalność edukacyjna w zakresie odpowiedzialnej terrarystyki.
4. Organizowanie opieki weterynaryjnej dla gadów.
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, a w szczególności nad gadami, także przez świadome złe warunki opieki i przetrzymywania gadów.
6. Propagowanie wolontariatu.
7. Stworzenie i prowadzenie schroniska dla porzuconych i niechcianych gadów.

§ 5

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. Działalność charytatywną na rzecz zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gadów.
2. Współpracę z gabinetami leczniczymi dla zwierząt w szczególności posiadającymi specjalizację w leczeniu gadów.
3. Prowadzenie szkoleń w zakresie opieki nad gadami, również poprzez udostępnienie wiedzy na stronie internetowej Fundacji z możliwością komentowania i zadawania pytań.
4. Współpracę z osobami prywatnymi i sklepami zoologicznymi w zakresie edukacji w poprawnej opiece i przetrzymywaniu gadów.
5. Organizowanie adopcji gadów poprzez udostępnienie strony internetowej Fundacji oraz stron Fundacji w mediach społecznościowych w celu zamieszczania ogłoszeń.
6. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby działalności Fundacji.
7. Prowadzenie akcji informacyjnych za pośrednictwem mediów, imprez i wydawnictw.
8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez podejmowanie interwencji w ich obronie i składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach w tym zakresie.
9. Współpracę z Policją i Strażą Miejską.
10. Pozyskanie środków na stworzenie schroniska dla gadów niechcianych, chorych, porzuconych. Opieka nad nimi i udostępnianie do zwiedzania celem edukacyjnym.
11. Promocję działań podejmowanych przez Fundację poprzez stronę internetową, media społecznościowe, ulotki i inne typy reklamy.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych), oraz wszelkie mienie nabyte podczas jej działalności.

§ 7

Fundacja odpowiada za zobowiązania Fundacji całym swoim majątkiem.

§ 8

Przychody FUNDACJI pochodzą z:
1. Zbiórek i akcji internetowych.
2. Funduszy Unii Europejskiej.
3. Dotacji z budżetu Państwa, Miasta i Gminy.
4. Majątku fundacji.
5. Odsetek bankowych.
6. Dotacji finansowych od podmiotów prywatnych.
7. Darowizn rzeczowych i pieniężnych
8. Zbiórek i imprez publicznych.
9. Spadków i zapisów.

§ 9

1. Zabrania się udzielania przez Fundację pożyczek oraz zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabrania się Fundacji zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

Całość środków majątkowych uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI

§ 11

Organem Fundacji jest Zarząd, jednakże Fundator zachowuje uprawnienia określone w niniejszym statucie.

§ 12

ZARZĄD FUNDACJI:
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując jednocześnie, który z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, o ile Fundator z pełnienia tej funkcji zrezygnuje. Fundator wchodzi w skład Zarządu. Fundator – o ile zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie – może wskazać na swoje miejsce inną osobę, której będą przysługiwały takie prawa w Zarządzie jak Fundatorowi, przy czym Fundator zachowuje możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W każdym czasie Fundator może także podjąć decyzję o ponownym objęciu funkcji członka Zarządu, wówczas członkostwo w Zarządzie wskazanej wcześniej przez Fundatora na jego miejsce osoby ustaje. W innych - niż opisany w zdaniach poprzednich - przypadkach zmiana składu Zarządu, tj. rozszerzenie bądź uzupełnienie jego składu dokonywane jest uchwałą aktualnego w dacie jej podjęcia składu Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje na mocy uchwały Zarządu z przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. c), jednakże Fundator - o ile wchodzi w skład Zarządu – nie może być w tym trybie pozbawiony członkostwa w Zarządzie.
4. Każdorazowo Fundator – o ile wchodzi w skład Zarządu - pełni funkcję Prezesa Zarządu, chyba że z pełnienia tej funkcji zrezygnuje – wówczas członkowie Zarządu decydują w trybie właściwym dla podejmowania uchwał- z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 zd.1- który z członków będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Zmiana osoby pełniącej funkcję Prezesa może być dokonana w każdym czasie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.
5. Członek Zarządu, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w ust. 6 lit. b) może zostać ponownie powołany do Zarządu, o ile wyrazi wolę działania w Zarządzie.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
a) śmierci członka Zarządu,
b) rezygnacji złożonej na piśmie,
c) odwołania z pełnienia funkcji – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 – z następujących przyczyn:
• działania na szkodę Fundacji,
• skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
• niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w Zarządzie,
• choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka Zarządu,
• podejmowanie działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub naruszających akty wewnętrzne Fundacji.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu przed złożeniem rezygnacji, o której mowa w ust. 6 lit. b), powoła nowego członka bądź członków Zarządu. O ile składający rezygnację członek Zarządu nie dokona wyboru nowego członka/nowych członków Zarządu, prawo powołania ich przysługuje Fundatorowi.
8. W umowach z członkiem Zarządu bądź w sporach z członkiem Zarządu Fundację reprezentuje inny członek Zarządu bądź powołany przez Zarząd pełnomocnik (w szczególności w przypadku Zarządu jednoosobowego).

§ 13

ZADANIA ZARZĄDU FUNDACJI:
1. Kierowanie działalnością Fundacji.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Wytyczanie rocznego i długoterminowego planu działania Fundacji.
4. Uchwalanie regulaminów.
5. Realizuje cele statutowe Fundacji.
6. Przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje i spadki.
7. Składanie sprawozdań z działalności Fundacji.
8. Występuje z wnioskiem w sprawie połączenia, lub likwidacji Fundacji.

§ 14

Fundację może reprezentować i składać w jej imieniu oświadczenia woli każdy członek Zarządu samodzielnie, jednakże w przypadku czynności bądź oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych, których wartość przekracza 5000 zł, w przypadku Zarządu kilkuosobowego wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź – w przypadku Zarządu kilkuosobowego – wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie.
5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.

§ 16

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Fundacji i realizacją jej celów statutowych, a także reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednogłośnie w obecności jednego członka,
b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednogłośnie w obecności co najmniej jednego członka,
c) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, przy czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały w przedmiocie:
a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
b) likwidacji Fundacji,
c) zmiany statutu i celów Fundacji podejmowane są jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu i wymagają akceptacji Fundatora, o ile bierze on udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym, nie pełniąc funkcji członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy bądź wykonywać czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę bądź nie wykonującym swoich obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu.

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU

§ 17

Zmiany statutu Fundacji, w tym zakresie zmiany celu statutowego dokonuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia i zrealizowania celów Fundacji, lub wyczerpania środków finansowych i rzeczowych fundacji.
2. Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji bądź połączenia Fundacji z inną Fundacją podejmie Zarząd Fundacji

§ 19

Statut został uchwalony przez zarząd Fundacji w dniu 18.06.2020 roku w Kole.