Ochrona zwierząt

Statut Fundacji Pokochaj Gada - zapoznaj się

Autor Justyna Kaźmierczak
Justyna Kaźmierczak18.11.20235 min.
Statut Fundacji Pokochaj Gada - zapoznaj się

Statut to jeden z najważniejszych dokumentów każdej fundacji, określający jej cele, zadania i zasady funkcjonowania. W artykule przybliżymy najważniejsze elementy statutu Fundacji Pokochaj Gada, aby zapoznać Czytelników z podstawami prawnymi jej działania. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:

 • Fundacja Pokochaj Gada powstała, by chronić prawa i poprawiać jakość życia zwierząt.
 • Najważniejsze organy fundacji to zarząd i rada fundacji.
 • Majątek fundacji pochodzi głównie z darowizn, spadków i zapisów.
 • Zmiany w statucie mogą być wprowadzane uchwałą zarządu fundacji.
 • Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Cele i zadania Fundacji Pokochaj Gada

Fundacja Pokochaj Gada została powołana, aby chronić prawa zwierząt oraz poprawiać jakość ich życia. Główne cele fundacji obejmują działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, przeciwdziałanie ich bezdomności oraz propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.

Do najważniejszych zadań fundacji należy m.in. budowa i prowadzenie schronisk dla zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja i kastracja zwierząt w celu ograniczenia ich niekontrolowanej reprodukcji, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt ze schronisk, a także działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, domów tymczasowych, organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórek publicznych. Prowadzi też działalność wydawniczą poświęconą problematyce zwierząt oraz współpracuje z innymi organizacjami o podobnym celu działania.

Działalność edukacyjna fundacji

Ważnym elementem działalności Fundacji Pokochaj Gada jest prowadzenie szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych i informacyjnych. Celem tych działań jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.

Fundacja organizuje spotkania, wykłady, konferencje poświęcone prawom zwierząt i propagowaniu adopcji zwierząt ze schronisk. Prowadzi także działalność wydawniczą - publikuje ulotki, broszury informacyjne, poradniki dotyczące opieki nad zwierzętami.

Organy i struktura organizacyjna fundacji

Fundacja Pokochaj Gada posiada dwa główne organy: Zarząd Fundacji i Radę Fundacji. Te dwa organy zapewniają kontrolę i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fundacji i realizacją jej statutowych celów.

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków i kieruje bieżącą działalnością fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej majątkiem. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym fundacji. Sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i wspiera go w realizacji celów statutowych. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady.

Organ fundacji Liczba członków
Zarząd Fundacji 3-5 osób
Rada Fundacji 3-7 osób

Majątek i zasady finansowania działalności

Majątek Fundacji Pokochaj Gada pochodzi z wymienionych źródeł:

 • Darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych
 • Dotacji i subwencji osób prawnych
 • Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 • Dochodów z majątku fundacji
 • Odsetek bankowych

Majątek fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych, czyli działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Nie może być on przeznaczony do podziału między jej członków.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze na rachunku bankowym lub lokować w papiery wartościowe w celu pomnażania majątku. Zabronione jest jednak angażowanie fundacji w działalność gospodarczą wykraczającą poza cele statutowe.

Procedura zmiany statutu fundacji

Statut Fundacji Pokochaj Gada - zapoznaj się

Zmiany w statucie Fundacji Pokochaj Gada mogą być wprowadzane w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.

Proponowane zmiany w statucie nie mogą być sprzeczne z celami, dla których fundacja została ustanowiona. Po podjęciu uchwały, Zarząd składa stosowny wniosek o zmianę statutu fundacji do właściwego sądu rejestrowego. Zmiana wchodzi w życie z chwilą wpisania jej przez sąd do Krajowego Rejestru Sądowego.

O zmianach w statucie Zarząd Fundacji informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przesyłając uwierzytelniony odpis wniosku o wpis do KRS.

Nadzór nad Fundacją Pokochaj Gada

Nadzór nad działalnością Fundacji Pokochaj Gada sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Nadzór ten polega na:

 • sprawdzaniu zgodności działania fundacji z przepisami prawa oraz jej statutem,
 • analizie i ocenie działalności fundacji na podstawie corocznych sprawozdań,
 • możliwości żądania informacji i wyjaśnień od organów fundacji.

W ramach nadzoru minister może także przeprowadzać kontrole w siedzibie fundacji. Fundacja ma obowiązek przedkładania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych ze swojej działalności.

Likwidacja Fundacji - zasady i tryb

Fundacja Pokochaj Gada ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. O likwidacji fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Likwidację fundacji przeprowadza wyznaczony likwidator. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na cele statutowe innej organizacji o zbliżonym profilu działania.

Fundacja Pokochaj Gada od wielu lat aktywnie działa na polu ochrony praw zwierząt i znajomość jej statutu pomoże lepiej zrozumieć sens i potrzebę jej działalności.

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule statut daje pełny obraz działalności Fundacji Pokochaj Gada. Jasno określa jej najważniejsze cele związane z ochroną praw zwierząt i poprawą jakości ich życia. Wskazuje też konkretne zadania, jak budowa schronisk, adopcja zwierząt czy działalność edukacyjna.

Dowiadujemy się, że fundacja posiada dwa kluczowe organy - Zarząd i Radę Fundacji, które sprawują pieczę nad jej funkcjonowaniem. Finanse fundacji oparte są na darowiznach od osób prywatnych i dotacjach. Majątek służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Statut precyzuje także możliwość jego zmiany przez Zarząd Fundacji oraz kwestie nadzoru i ewentualnej likwidacji fundacji. Całość tworzy logiczną, spójną konstrukcję prawną działalności organizacji.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił przybliżyć i lepiej zrozumieć sens istnienia i funkcjonowania Fundacji Pokochaj Gada. Jest to organizacja prowadząca szlachetną misję na rzecz zwierząt i warta naszego wsparcia.

Najczęstsze pytania

Główne cele Fundacji to ochrona praw zwierząt, działanie na rzecz humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.

Fundacja utrzymuje się głównie z darowizn od osób prywatnych i firm, dotacji, dochodów ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku fundacji oraz odsetek bankowych.

Nadzór nad Fundacją Pokochaj Gada sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Polega on m.in. na kontroli zgodności działań z prawem i statutem.

Możesz pomóc przekazując darowiznę, wolontariat w schronisku, przystępując do programu adopcji zwierząt lub angażując się w działania edukacyjne fundacji.

Siedziba główna Fundacji Pokochaj Gada mieści się w Warszawie przy ul. Przyjaznej 4. Fundacja prowadzi też schroniska m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Franus czeka na adopcję!
 2. Szczur domowy: jak długo żyje i ile lat żyje szczur?
 3. Brit Premium 15 kg - Karma dla dorosłych psów ras dużych
 4. Obroża dla kota na pchły i kleszcze - Skuteczna ochrona dla Twojego kota
 5. Poznaj Teo i Szymona z Fundacji
Autor Justyna Kaźmierczak
Justyna Kaźmierczak

Jako hodowca węży i jaszczurek mam wieloletnie doświadczenie w rozmnażaniu tych zwierząt. Dzielę się informacjami dotyczącymi cyklów godowych gadów, przebiegu ciąży i wychowu młodych. Poruszam też kwestie żywienia samic w czasie rozrodu i opieki poporodowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły